• welkom op de website van BS Langeberg

    welkom
  • verantwoordelijkheid, kwaliteit en samenwerken

    kernwaarden
  • duurzaamheid, respect en veiligheid

    kernwaarden

Basisschool Langeberg

foto school

Rembrandtstraat 2a
6445 CW, Brunssum
Telefoon: 045 - 525 29 58
Fax: 045 - 527 55 43

RK Basisschool Langeberg is een school vanEndorsement-movare

Verslag:           7e MR-Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
Kenmerk:          not14072009
 
Aanwezig:        B. Gubbels,  R. Hoevenaars, M. Horsch, I. Körver,  R. Maenen, S. Palmen, Y. Vievermanns,
H. Boumans (directie) L. Wijnen (ARBO)
                         
 
 
MR Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
    
 
1.          Opening en vaststelling agenda
                   S. Palmen opent als voorzitter de vergadering en heet een ieder van  harte welkom.
 
2.         Vaststellen notulen 19 mei 2009
Notulen worden goedgekeurd. Y. Vievermanns mailt de notulen naar de leden van de MR en naar
H. Boumans. H. Boumans zorgt voor plaatsing van de notulen op de nieuwe website wanneer deze klaar is. In de nieuwsbrief wordt vermeld dat ouders de notulen van de MR tot die tijd kunnen opvragen.
 
3.         Actielijst MR en besluitenlijst MR
Actielijst en besluitenlijst worden nagelopen.
-       Financieel jaarverslag wordt goedgekeurd
-       OC moet komend schooljaar een activiteitenplan opstellen om recht te hebben op een financiële bijdrage vanuit de MR
-       Bert stuurt een concept van de schoolgids naar de MR-leden
 
4.         Mededelingen Directie
                   Zie punt 7
 
 
5.         ARBO
L. Wijnen geeft uitleg over de documenten die ter inzage naar de MR-leden zijn gestuurd (evaluatie jaarplan 0809, voorstel jaarplan 0910).
Maandag a.s. (20 juli 2009) bespreekt H.Boumans met J.Frissen van Movare onze zorg over het binnenmilieu. Er zal dan een CO2-meting plaatsvinden. L.Wijnen maakt hiervan een verslag en stuurt dit naar de MR-leden.
 
 
6.         Mededelingen
                   GMR: In de postmap zitten o.a. de verslagen over de functiemix en het verslag van de GMR-vergadering.
                   OC: Notulen van de laatste vergadering zijn verstuurd naar de MR-leden.          
 
                                                 
7.         Directie
-       H. Boumans geeft het formatieplan ter inzage en geeft uitleg. De MR vraagt aan H. Boumans om het formatieplan komend schooljaar eerst te bespreken met de MR voordat het aan ouders wordt meegegeven.
-       De zorgcoördinatoren zullen de resultaten van de CITO-entreetoetsen van dit jaar vergelijken met het LVS, i.v.m. de erg lage scores.
-       Tijdens de schoolvakantie worden de laatjes uit de leerlingtafels die aan vervanging toe zijn vernieuwd.
 
8.         Communicatie met ouders
                                                      
 
9.         Rondvraag en sluiting
-   S. Palmen heeft aangegeven volgend schooljaar geen voorzitter meer te willen zijn van de MR.
R. Hoevenaars zal deze taak van haar overnemen.
-   Volgende vergadering: dinsdag 29 september 2009 19.30
-   Agendapunt volgende vergadering: teambuilding

eerstvolgende activiteit

Activiteit begint over
Activiteit op dit moment:
Sinterklaasavond