• welkom op de website van BS Langeberg

    welkom
  • verantwoordelijkheid, kwaliteit en samenwerken

    kernwaarden
  • duurzaamheid, respect en veiligheid

    kernwaarden

Basisschool Langeberg

foto school

Rembrandtstraat 2a
6445 CW, Brunssum
Telefoon: 045 - 525 29 58
Fax: 045 - 527 55 43

RK Basisschool Langeberg is een school vanEndorsement-movare

Verslag:           1e MR-Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
Kenmerk:          not29092009
 
Aanwezig:        P. Cleven, B. Gubbels,  R. Hoevenaars, M. Horsch, I. Körver, S. Palmen, Y. Vievermanns,
                        H. Boumans (directie)
Afwezig:          R.Maenen
 
MR Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
 
1.          Opening en vaststelling agenda
R. Hoevenaars is voorzitter. Hij opent de eerste vergadering van de MR van dit schooljaar. Hij heet P.Cleven welkom als nieuw lid van de MR.
 
2.         Vaststellen notulen 14 juli 2009
Notulen van 14-07-2009 worden goed gekeurd.  Y. Vievermanns mailt de notulen naar de leden van de MR en naar  H. Boumans. H. Boumans zorgt voor plaatsing van deze en de vorige notulen op de nieuwe website.
 
3.         Actielijst MR en besluitenlijst MR
Lijst nagelopen en afgehandelde onderwerpen van de lijst gehaald.
 
4.         Mededelingen Directie
-       H. Boumans heeft contact gehad met het bestuur: komende week zal er een CO2-meting plaats vinden.
-       De nieuwe website gaat komende week in de lucht.
-       Inspectiebezoek 2 november: er zal deze keer gekeken worden naar de opbrengsten.
-       Er wordt een nieuwe taalmethode aangeschaft. Er wordt bekeken wat men nu mist in de huidige methode en in de nieuwe methode zal meer aandacht besteed moeten worden aan de beginnende geletterdheid.
-       Er worden ouderavonden georganiseerd om ouders het huidig onderwijs uit te leggen.
 
 
5.         ARBO
R. Hoevenaars heeft de stukken van de ARBO bestudeerd en heeft vragen over de werkwijze. Het is niet duidelijk welke punten zijn afgehandeld.  R. Hoevenaars en B. Gubbels maken een duidelijk overzicht van de afgehandelde punten.
 
6.         Mededelingen
                   1: MR: B. Gubbels zorgt dat de postmap wordt doorgegeven.
                   2: GMR
                   3: Team
                   4: Oudercomité
           
 
 
 
                                                 
7.         Communicatie met ouders
Van drie ouders uit de MR zitten de kinderen in groep 7. We moeten tijdig nieuwe verkiezingen opstarten. P. Cleven kijkt in het reglement na wat de gang van zaken is bij het werven van nieuwe leden (bestaat de mogelijkheid van “meelopen”).
 
8.         Sluiting

eerstvolgende activiteit

Activiteit begint over
Activiteit op dit moment:
Sinterklaasavond