• welkom op de website van BS Langeberg

    welkom
  • verantwoordelijkheid, kwaliteit en samenwerken

    kernwaarden
  • duurzaamheid, respect en veiligheid

    kernwaarden

Basisschool Langeberg

foto school

Rembrandtstraat 2a
6445 CW, Brunssum
Telefoon: 045 - 525 29 58
Fax: 045 - 527 55 43

RK Basisschool Langeberg is een school vanEndorsement-movare

 
Verslag:           6e   MR-Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
Kenmerk:          not22062010
 
Aanwezig:        P. van Houten (directie), B. Gubbels, R. Hoevenaars, M. Horsch,  I. Körver,  N. Loermans, R. Maenen ,  S. Palmen,   Y. Vievermanns
                         
 
MR Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
 
1. Opening en vaststelling agenda
R. Hoevenaars is voorzitter. Hij opent de zesde vergadering van de MR van dit schooljaar.  
Vaststelling agenda: 
- Van P. van Houten mag punt 12 eraf. De schoolgids is voor ¾ klaar. Wanneer het compleet is zal hij de schoolgids  toesturen.
- R. Hoevenaars geeft aan dat niemand van het OC in de mogelijkheid is om te komen. Zij gaan wel al nadenken over een eventuele besteding van de gelden.
R. Hoevenaars en B. Gubbels zijn uitgenodigd op de oc-vergadering van maandag 5 juli. S. Palmen gaat in de plaats van R. Hoevenaars, omdat R. Hoevenaars naar de GMR-vergadering gaat.
                
 
2. Vaststellen notulen 18 mei 2010
Notulen van 18-05-2010 worden goedgekeurd.  Y. Vievermanns mailt de definitieve notulen van 18 mei 2010 naar de leden van de MR, naar I. Wassen ( zet de notulen op de site) en naar  P. van Houten.
 
3. Actielijst MR en besluitenlijst MR
Lijst nagelopen en afgehandelde onderwerpen van de lijst gehaald.  
·         Jaarverslag wordt naar Ivo gestuurd en kan op de site geplaatst worden.
·         Roos heeft nagevraagd of eventuele nieuwe leden mogen “meelopen”.  Dit is niet de bedoeling. Het is toch raadzaam om in het nieuwe schooljaar verkiezingen te plannen. Sandra geeft aan, dat als er nieuwe kandidaten gevonden worden, zij wil plaatsmaken voor een nieuw lid.
·         Het activiteitenplan is al nagekeken door Monique en Nicole maar nog niet digitaal verbeterd. Blijft dus nog een actiepunt.
 
 
4. Mededelingen Directie
·            Plan van aanpak heeft drie kernpunten: het systematisch volgen en analyseren van de vorderingen van de leerlingen, het afstemmen van instructie en verwerking en de leerlingenzorg (opgesteld in het beleidsplan de zorgstructuur). De inspectie maakt een plan van toezicht.
Eén van de leden van de MR maakt de opmerking dat de rapportpunten niet vergeleken kunnen worden met de CITO-uitslagen (geven een ander beeld van het kind).  Verder wordt aangegeven dat de CITO-uitslagen niet meer vermeld worden op het rapport. Deze punten worden meegenomen bij de veranderingen die samenhangen met het verbeterplan. Afgesproken wordt dat dit punt vóór het kerstrapport is besproken op de teamvergadering.
 
 
 
·            Formatie.  Het geld dat beschikbaar is voor het inzetten van personeel (personeel budget) wordt
 uitgedrukt in fte en hangt samen met het aantal leerlingen. Komend schooljaar komen er
13 groepen. Er komt een IB-er voor de OB (3 dagen) en een IB-er voor de BB (2 ½ dag).  Vanuit
het bestuur wordt het komend schooljaar een financiële injectie gegeven die de 13e groep mogelijk
maakt en de inzet van 2 extra leerkrachten vanuit de pay-flexconstructie.
·            Groepsindeling. Er worden 13 groepen geformeerd. Daarnaast is er beleid opgemaakt t.a.v. de verdeling van de leerlingen in de groepen. Wanneer de definitieve verdeling van de leerlingen en leerkrachten is gemaakt wordt deze bekend gemaakt aan de leerlingen/ouders.
·            Vakantierooster.
 
5. Plan van Aanpak
Zie mededelingen directie
 
6.Formatieplan
Zie mededelingen directie
 
7.Activiteitenplan
Agendapunt verschoven naar volgende vergadering
 
8. Jaarverslag
Zie actielijst
 
9.Verkiezingen
Zie actielijst
 
10.ARBO evaluatie jaarplan
Het binnenklimaat blijft een aandachtspunt.
De MR gaat akkoord met de evaluatie. N. Loermans stuurt het formulier naar R. Hoevenaars, die namens de MR tekent ter goedkeuring.
 
11.Vakantierooster
Zie mededelingen directie
 
12.Schoolgids
Zie vaststelling agenda
 
13.Mededelingen
             1: MR R. Hoevenaars gaat naar de GMR-vergadering op 5 juli 2010
             2: GMR
             3: Team
             4: Oudercomité
                                
14.Communicatie met ouders
Het berichtje in de nieuwsbrief wordt als positief ervaren.
 
15. Rondvraag en sluiting
- Wat is het beleid m.b.t. stagiaires? P. van Houten zal dit aan de MR doorgeven. Komend schooljaar komen er geen PABO-stagiaires.
- P. van Houten geeft aan dat hij dit schooljaar tot 12 juli aanwezig is en tot de zomervakantie wordt vervangen door B. Gubbels. Na de zomervakantie zal hij voor onbepaalde tijd zijn werk hervatten.
- Volgende MR-vergadering is na de zomervakantie op 28 september om 19.30 uur
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Y. Vievermanns

eerstvolgende activiteit

Activiteit begint over
Activiteit op dit moment:
Sinterklaasavond