• welkom op de website van BS Langeberg

    welkom
  • verantwoordelijkheid, kwaliteit en samenwerken

    kernwaarden
  • duurzaamheid, respect en veiligheid

    kernwaarden

Basisschool Langeberg

foto school

Rembrandtstraat 2a
6445 CW, Brunssum
Telefoon: 045 - 525 29 58
Fax: 045 - 527 55 43

RK Basisschool Langeberg is een school vanEndorsement-movare

 
Verslag:           1e   MR-Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
Kenmerk:          not28092010
 
Aanwezig:        P. van Houten (directie), B. Gubbels,  R. Hoevenaars, M. Horsch,  I. Körver,  N. Loermans, R. Maenen ,  S. Palmen,   Y. Vievermanns
                         
 
MR Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
 
1. Opening en vaststelling agenda
R. Hoevenaars is voorzitter. Hij opent de eerste vergadering van de MR van dit schooljaar en geeft aan dat hij deze vergadering nog zal voorzitten, maar daarna zijn werkzaamheden bij de MR zal beëindigen.
Punt 7 (jaarverslag) is vorige vergadering besproken.                
 
2. Vaststellen notulen 22 juni 2010
Notulen van 22-06-2010 worden goedgekeurd.  Y. Vievermanns mailt de definitieve notulen van 22 juni 2010 naar de leden van de MR, naar I. Wassen ( zet de notulen op de site) en naar  P. van Houten.
 
3. Actielijst MR en besluitenlijst MR
Lijst nagelopen en afgehandelde onderwerpen van de lijst gehaald.  
·    Roos en Piet hebben de financiën bekeken. Er is door Movare een bedrag overgemaakt voor de MR.
                   De MR heeft hiervan een gedeelte overgemaakt naar de OC.
·    Het Activiteitenplan is aangepast. N. Loermans stuurt dit naar de MR-leden, die het verslag
     doorlezen en eventuele opmerkingen rondmailen.
·    Op GMR vergadering bleek dat meerdere scholen bezwaar hebben gemaakt tegen de CO2-meting.
     De GMR gaat dit inventariseren en verder aanpakken.
·    Beleid mbt stagiaires wordt a.s. donderdag besproken op de teamvergadering.
 
4. Mededelingen Directie
In november heeft het team 2 studiedagen. Op 2 november een studiedag over effectieve instructie en groepsplannen en op 25 november een studiedag over het zorgprofiel. Dit wordt ook vermeld in de nieuwsbrief.
 
 
5. Inspectie
Op 14 september heeft een voortgangsgesprek met de inspecteur plaats gevonden. De school is op dit moment voldoende bezig met de verbeteractiviteiten. Verder is het concept toezichtsplan besproken. Er volgen dit jaar nog drie gesprekken (december, maart en juni). Dit jaar ligt de focus op opbrengstgericht werken: verschillen in onderwijsbehgoeften, zorgstructuur enz. Lezen is speerpunt geworden, waarvoor lesvoorbereidingen opgesteld moeten worden met daarin de uitgewerkte doelen beschreven. Belangrijk is het systematisch volgen van leerlingen middels LVS,  (methodegebonden) toetsen enz. Groepsplannen voor lezen, taal en rekenen moeten dit jaar in kaart gebracht worden. P. van Houten twijfelt over de haalbaarheid van dit laatste punt.
 
 
6.1e H. Communie
Er is een duidelijk verschil in visie van school en van pater Federico. Een gesprek tussen leerkrachten groep 4 en de pater heeft tot nu toe niks opgeleverd. P. van Houten inventariseert hoe ouders en team staan t.o.v. de communie. Binnen de MR worden verschillende voorstellen gedaan: organisatie van de communie meer in handen van ouders leggen, een gesprek hebben met de bisschop, communievoorbereiding na school houden enz. Een gesprek met hulpbisschop de Jong is inmiddels gepland.
 
7.Activiteitenplan
Het Activiteitenplan is aangepast. N. Loermans stuurt dit naar de MR-leden, die het verslag
doorlezen en eventuele opmerkingen rondmailen.
 
8.Verkiezingen
S. Palmen en B. Gubbels stellen een plan op voor de verkiezingen en mailen dit naar de MR-leden. R. Maenen stuurt het tijdpad van voorgaande verkiezingen naar B. Gubbels.  Er zijn waarschijnlijk meerdere ouders die zich verkiesbaar stellen.
 
9.Mededelingen
1: MR Y. Vievermanns heeft van R. Gordijn de jaarboeken ontvangen. Y. Vievermanns regelt dat deze komend schooljaar naar school worden gestuurd.
2: GMR Post zit in de postmap. Op 27 oktober is vergadering. R. Maenen, B. Gubbels en M. Horsch gaan hier heen.
             3: Team
             4: Oudercomité Mevrouw Ranft is gekozen als nieuwe voorzitter
                                
14.Communicatie met ouders
Zie verkiezingen
 
15. Rondvraag en sluiting
- Y. Vievermanns vraagt of er overleg is tussen school en de middelbare school over de vorderingen van oud leerlingen? Met het Rombouts wordt over oud leerlingen gesproken, van Emma ontvangt de school enkele jaren de rapportages.
- I. Körver vraagt wie volgende vergadering voorzit en vraagt wanneer de nieuwbouw klaar is. Op de vraag wie voorzitter wordt, wordt nog geen definitief antwoord gegeven. De nieuwsbrief is waarschijnlijk rond carnaval klaar. Meer informatie komt in de volgende nieuwbrief.
- R. Hoevenaars geeft aan dat de tegels bij de regenpijp verzakt zijn. N. Loermans pakt dit op.
 
Vaststellen volgende vergadering: 9 november 2010 om 19.30 uur
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Y. Vievermanns

eerstvolgende activiteit

Activiteit begint over
Activiteit op dit moment:
Sinterklaasavond