Aanmelden

Wilt u uw kind graag aanmelden bij ons op school, dan kunt u op deze pagina het aanmeldingsformulier douwloaden. Vul dit graag zo volledig mogelijk in. U kunt het dan bij ons op school inleveren voorzien van een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind. bent u niet in de mogelijkheid een kopie hiervan te maken, dan kunnen wij dit ook voor u op school doen.

Mocht u nog ergen vragen over hebben dan kunt u altijd terecht bij de directie: Iris Odekerken of bij onze intern begeleider: Nicole Loermans.

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Click here for the registration form in english.

Klik hier voor het protocol aanmeldingsprocedure voor leelringen met een beperking.

Wilt u eerst graag informatie over onze school dan kunt u altijd vrijblijvend een afspraak maken. Wij zullen u dan in ongeveer een half uurtje tot drie kwartier iets vertellen over onze school en u een rondleiding geven, zodat u de sfeer en gang van zaken in onze school kunt ervaren en beleven.

U kunt hiervoor contact opnemen met 045-5252958 en vragen naar Iris Odekerken of Nicole Loermans.

Tot ziens!

 

Klachtenregeling

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er iets speelt waar u niet geheel tevreden over bent of wat eventueel verbeterd of anders aangepakt kan worden. Ten eerste zien wij een "klacht" ook als een kans om verbetering door te voeren.Ten tweede moet u weten dat onze deuren altijd open staan. Wij gaan graag met u, op een respectvolle manier, in gesprek over zaken die u als ouder aan de orde wilt stellen. Onze vraag aan u is dan ook: Stap bij ons naar binnen!  

klachtkanspleister

Uiteraard is er ook voor officiële klachten een weg te bewandelen.
Op grond van de Kwaliteitswet die in werking is getreden op 1 augustus 1998 zijn de schoolbesturen verplicht (artikel 14 WPO en 23 WEC) een klachtenregeling te hebben. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden
afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling.

Klik hier voor de volledige klachtenregeling van Movare!.

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

eerstvolgende activiteit

Activiteit begint over
Activiteit op dit moment:
Sinterklaasavond