Notulen mr 10-03-2009

Verslag:           5e MR-Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
Kenmerk:          not10032009
 
Aanwezig:        L. Boumans, B. Gubbels,  R. Hoevenaars, R. Maenen, S. Palmen, Y. Vievermanns,
                         
Afwezig:          I. Körver, M. Horsch, H. Boumans (directie)
 
 
MR Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
 
 
1.          Opening en vaststelling agenda
              S. Palmen opent als voorzitter de vergadering en heet een ieder van  harte welkom.
 
2.         Vaststellen notulen 27 januari 2009
Notulen worden goedgekeurd. Y. Vievermanns mailt de notulen naar de leden van de MR en naar H. Boumans. H. Boumans zorgt voor plaatsing van de notulen op de site.
 
3.         Actielijst MR en besluitenlijst MR
Actielijst en besluitenlijst worden nagelopen.
 
4.         Mededelingen Directie
In verband met de afwezigheid van H. Boumans wordt afgesproken eventuele vragen met betrekking tot de begroting aan haar door te mailen.
 
5.         ARBO
Geen overleg meer geweest. ARBO-werkgroep heeft wel advies gegeven bij de keuze van de 
2 banken, die door het OC aangeschaft zullen worden.
 
6.         Mededelingen
MR:
- De postmap wordt rondgegeven. In de postmap zit een usb-stick met daarop de presentaties en andere informatie behorende bij de bijeenkomsten “functioneren van de MR”.
- In de postmap zit een convenant sponsoring. Belangrijk om te lezen.
- Evaluatie van de bijeenkomsten: “Functioneren van de MR”:
Veel gesproken vanuit de CNV
Te weinig bruikbare informatie voor de MR gekregen
Tips die we hebben gekregen moeten we nog verzamelen
Communicatie met ouders is belangrijk
GMR:   Verslag zit in de postmap.
Team: geen bijzonderheden
Oudercomité: MR-leden hebben verslag december 2008 gekregen via de mail.
                                                 
 
 
7.         Jaarverslag MR
Concept jaarverslag is op een aantal punten veranderd. Y. Vievermanns geeft de verbeterde versie door aan I. Körver. I. Körver stuurt het definitief jaarverslag naar MR-leden en naar
H. Boumans met het verzoek het verslag op de site te laten zetten.
R. Maenen past het financiële jaarverslag 2008 aan en deelt dit volgende vergadering uit ter goedkeuring.
 
8.         Continurooster
Op de, door de MR mee gegeven, brief zijn twee reacties gekomen. L. Boumans en B. Gubbels reageren op de mail van deze ouders.          
De MR heeft na stemming het continurooster definitief vastgesteld.
Voorstel aan H. Boumans is alle ouders middels een brief op de hoogte te brengen van het definitief vaststellen van het continurooster. In deze brief zou ook vermeld moeten worden met welke knelpunten we als school nog te maken hebben en hoe we hiermee willen omgaan.
 
9.         Zorgplan
MR verleent instemming aan het zorgplan.  I. Körver vult het formulier in en stuurt dit ondertekend, vóór 1 mei naar stichting Movare.
         
 
10.       Sluiting
De volgende vergadering zal zijn op 19 mei i.p.v. 26 mei.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Yvette Vievermanns

eerstvolgende activiteit

Activiteit begint over
Activiteit op dit moment:
Sinterklaasavond