Notulen 19-05-2009

Verslag:           6e MR-Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
Kenmerk:          not19052009
 
Aanwezig:        L. Boumans, B. Gubbels,  R. Hoevenaars, I. Körver,  R. Maenen, S. Palmen, Y. Vievermanns, H. Boumans (directie)
                         
Afwezig:          M. Horsch
 
 
MR Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
    
 
1.          Opening en vaststelling agenda
                   S. Palmen opent als voorzitter de vergadering en heet een ieder van  harte welkom.
 
2.         Vaststellen notulen 10 maart 2009
Notulen worden goedgekeurd. Y. Vievermanns mailt de notulen naar de leden van de MR en naar
H. Boumans. H. Boumans zorgt voor plaatsing van de notulen op de site.
 
3.         Actielijst MR en besluitenlijst MR
Actielijst en besluitenlijst worden nagelopen.
-       Voor de Terborchzaal is een legionellabeheersplan opgesteld door de gemeente.
-       R. Hoevenaars heeft navraag gedaan naar de ventilatie van de lokalen. Volgens de wetgeving blijkt de ventilatie niet voldoende te zijn. H. Boumans geeft dit door aan het bestuur.
-       Directie heeft een bedrag vaststaan voor MR. MR dient bij de directie een begroting in. In overleg met de directie wordt besloten wat met het restbedrag wordt gedaan. Hierop aansluitend deelt H. Boumans mee dat de laatjes in verschillende leerling-tafeltjes aan vervanging toe zijn. Dit was voor dit jaar niet begroot. H. Boumans stelt voor het restbedrag van de MR hiervoor te gebruiken. De MR gaat hiermee akkoord.
 
4.         Mededelingen Directie
                   Zie punt 7
 
5.         ARBO
Herhalingscursus EHBO (voor leerkrachten en overblijfouders) heeft plaatsgevonden.
Het klimrek wordt gerepareerd.
Besluit is door team genomen dat leerlingen geen pijnstiller meer mogen krijgen zonder toestemming van          de ouders.
 
6.         Mededelingen
                   GMR: In de postmap zitten o.a. de verslagen van de netwerkavond MR, de info-avond over de functiemix                    en het verslag van de GMR-vergadering.
 
                  
 
Team:  Per 18 mei is L. Boumans gestart als Intern Begeleider op basisschool de Heijster. Ouders zijn hierover geïnformeerd via een nieuwsbrief.
M. Horsch heeft haar werkzaamheden weer hervat.
                  
                                                 
7.         Directie
Het Schoolformatieplan is nog niet helemaal klaar. Er is een terugloop van het aantal leerlingen. Daarnaast is er binnen het team vrijwillige mobiliteit aangevraagd. Zolang hierover nog geen duidelijkheid is kan het formatieplan niet worden ingevuld. Een aantal andere zaken, waaronder groepsgrootte, jaarkalender enz. hangt samen met het formatieplan. H. Boumans kan hierover dus ook nog niets met zekerheid zeggen.
Komend schooljaar zal er waarschijnlijk één LIO-stagiaire komen (Blokstage). Een aantal MR-leden geeft aan het belangrijk te vinden dat ouders hierover goed worden geïnformeerd.
Het team is dit jaar gestart met een visietraject. Komend schooljaar zullen ouders hier met thema-avonden, koffieochtenden enz. bij betrokken worden.
B. Gubbels stuurt de schoolgids (inclusief aanvullingen) vóór de komende MR-vergadering naar de MR-leden.
 
8.         Ontwikkelingen rondom het continurooster
LIO-stagiaires hebben gekeken naar de spelbegeleiding tijdens de pauzes. Zij hebben hierbij opgemerkt dat de spelbegeleiders niet altijd serieus genomen worden. Verder hebben zij een soort straf-systeem bedacht en is er een afkoelplek voor leerlingen op de speelplaats gemaakt. Eén en ander zal in een verslag worden uitgewerkt.
 
9.         Communicatie met ouders
Bij de aanmelding van nieuwe leerlingen zal als standaardvraag aan ouders worden ingevoerd, de vraag of ouders er eventueel belangstelling voor hebben lid te worden van de MR of Oudervereniging.
                                                      
10.       Activiteitenplan MR  (B. Gubbels maakt een concept)
                   Alle MR-leden hebben het concept ontvangen.
 
11.        Rondvraag en sluiting
-     S. Palmen geeft aan volgend schooljaar geen voorzitter meer te willen zijn van de MR
-     I. Körver vraagt wie de plaats van L. Boumans in de MR gaat overnemen. Binnen het team zullen er verkiezingen worden gehouden.

eerstvolgende activiteit

Activiteit begint over
Activiteit op dit moment:
Sinterklaasavond