Notulen 18-05-2010

Verslag:           5e  MR-Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
Kenmerk:          not18052010
 
Aanwezig:        P. van Houten (directie), R. Hoevenaars, M. Horsch,  I. Körver,  N. Loermans, R. Maenen ,      S. Palmen,   Y. Vievermanns
Afwezig:          B. Gubbels
 
MR Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
 
1. Opening en vaststelling agenda
R. Hoevenaars is voorzitter. Hij opent de vijfde vergadering van de MR van dit schooljaar.                   
 
2. Vaststellen notulen 23 maart 2010
Notulen van 23-03-2010 worden goedgekeurd.  Y. Vievermanns mailt de definitieve notulen van 23 maart 2010 naar de leden van de MR, naar I. Wassen en naar  P. van Houten.
 
3. Actielijst MR en besluitenlijst MR
Lijst nagelopen en afgehandelde onderwerpen van de lijst gehaald.   
 
4. Mededelingen Directie
Hannie is met ziekteverlof. P. van Houten zal de ouders hierover informeren middels een stukje in de nieuwsbrief.
 
5. Inspectie
P. van Houten is niet volledig op de hoogte van de afspraken die met de MR gemaakt zijn m.b.t. het
inspectierapport. Hij zal hierover worden ingelicht door B. Gubbels. Het plan van Aanpak is niet
naar de MR gestuurd. Het plan moet op een aantal punten opnieuw geformuleerd worden. Daarna kan het weer naar de inspectie ter goedkeuring.
Voor groep 3 is de nieuwe taal/leesmethode Veilig Leren Lezen aangeschaft. De MR is hiervan niet
vooraf op de hoogte gesteld. 
 
6. Formatieplan
Het advies voor de groepsverdeling is met het team besproken. Er komen komend schooljaar 13 groepen. Dat betekent twee kleine groepen 3 en twee kleine groepen 8. De verdeling van de leerlingen en leerkrachten is nog niet volledig. Hiervoor moeten nog gesprekken met een aantal leerkrachten worden gevoerd. De MR krijgt het formatieplan ter inzage voordat het naar leerlingen en ouders bekend wordt gemaakt.
 
7. Activiteitenplan
MR-leden hebben dit via de mail ontvangen. N. Loermans en M. Horsch bekijken en corrigeren dit plan met B. Gubbels. Volgende vergadering wordt het plan besproken.
 
8. Jaarverslag
Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. I. Körver werkt het verslag verder uit en stuurt het naar de MR-leden.
 
9. Verkiezingen
Komend schooljaar worden via de nieuwsbrief belangstellenden opgeroepen om een MR-vergadering bij te wonen. Eind schooljaar zullen 3 MR-leden (ouders) aftreden. R. Maenen informeert bij B. Lindelauf of het mogelijk is de verkiezingen vroeg in het schooljaar te houden, zodat nieuwe leden ingewerkt kunnen worden.
 
10. ARBO
- Er is een nieuwe brandinstallatie. De werkgroep moet zich nog verdiepen in de werking hiervan.
- L. Wijnen en N. Loermans hebben een afspraak met B. Meuffels voor de uiteindelijke overdracht van de ARBO-taken.
- Komende weken zullen de BHV-herhalingslessen plaatsvinden.
- Vraag van de MR is of de zandbak niet afgedekt hoeft te worden. N. Loermans vraagt dit na.
-  Vraag van de MR is of de werkgroep ARBO betrokken is bij de nieuwbouw. Op dit moment nog niet.
P. van Houten wordt hierbij wel betrokken. Op het moment dat de bouw klaar is zal er een nieuwe RI&E komen of de bestaande zal worden aangepast.
- De MR geeft aan het jammer te vinden dat er nog steeds niks wordt gedaan aan het slechte binnenklimaat (zie ook mededelingen GMR).
 
11. Mededelingen
- GMR: Het bestuur heeft aangegeven dat het op dit moment financieel onmogelijk is om iets te veranderen aan het slechte binnenklimaat op verschillende scholen. Het schijnt dat dit op meer dan de helft van de Movare-scholen onvoldoende is.
Klachten m.b.t. schoonmaak van de school moet de MR leggen bij de GMR. Op onze school heeft er al een verandering plaats gevonden en op dit moment is men tevreden.
- Team: De interim-directeur P. van Houten is goed ontvangen. Het team heeft het afgelopen schooljaar heel wat mee gemaakt. Maar er is wel vertrouwen voor de toekomst.
MR is een vast agendapunt op de agenda van de teamvergadering geworden.
 
12. Communicatie met ouders
R. Hoevenaars schrijft een stukje voor de nieuwsbrief waarin hij aangeeft dat we hebben kennis gemaakt met dhr. Van Houten en waarin ouders informeert over het nieuwe MR-lid (leerkrachten).
Informatieoverdracht naar ouders is belangrijk. De website van school moet daarom ook goed bij gehouden worden.
 
13. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag  

eerstvolgende activiteit

Activiteit begint over
Activiteit op dit moment:
Sinterklaasavond