Notulen mr 09-11-2010

 
Verslag:           2e   MR-Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
Kenmerk:          not09112010
 
Aanwezig:        B. Gubbels,  M. Horsch,  I. Körver,  N. Loermans, R. Maenen ,  S. Palmen,   Y. Vievermanns
Afwezig:          P. van Houten (directie)
                         
 
MR Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
 
1. Opening en vaststelling agenda
S. Palmen is voorzitter. Zij opent de tweede vergadering van de MR van dit schooljaar en geeft aan dat zij deze vergadering nog zal voorzitten, en daarna haar werkzaamheden bij de MR zal beëindigen.
 
2. Vaststellen notulen 28092010
Notulen van 28-09-2010 worden goedgekeurd.  Y. Vievermanns mailt de definitieve notulen van 28 september 2010 naar de leden van de MR, naar I. Wassen ( zet de notulen op de site), naar  P. van Houten en naar de GMR.
 
3. Actielijst MR en besluitenlijst MR
Lijst nagelopen en afgehandelde onderwerpen van de lijst gehaald.  
 
4. Mededelingen Directie
- De studiedag van 021110 heeft in het teken gestaan van het directe instructiemodel in relatie met de onderwijsbehoeften (en onderwijsaanbod) van leerlingen en de zorg(structuur) op school. ’s Middags hebben de leerkrachten zich gebogen over het maken van een groepsoverzicht en groepsplan mbt vakgebied taal/lezen. De leerkrachten van groep 1/2 hebben gediscussieerd over de diverse observatie instrumenten die zij gebruiken. Zowel het directe instructiemodel als het groepsplan maken deel uit van  de 1-zorgroute WSNS, waarbij de leerkracht centraal staat, die het onderwijs afstemt op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het maken van groepsplannen is een traject, dat we dit schooljaar in diverse stappen uitvoeren. In maart hebben alle leerkrachten een groepsplan klaar voor de vakken rekenen- technisch lezen en een onderdeel van taal. Eind van het schooljaar moet iedereen er mee kunnen werken. Veel aandacht voor uniformiteit en structuur.
- School is druk bezig met organisatie van de methode-gebonden toetsen: welke toetsen, wanneer afgenomen, hoe geregistreerd, hoe vindt evaluatie en borging plaats. In verband hiermee wordt de normering van 70% naar 80% opgetrokken. Dat betekent dat de lat bij de leerlingen en leerkrachten omhoog gaat en uiteindelijk moet resulteren in  kwaliteitsverhoging van het onderwijs en verbetering van de leerresultaten.
- Groep 1/2 wordt dit jaar nog begeleid in het kader van de implementatie van het dyslexieprotocol. De leerkrachten moeten nu gaan handelen volgens de gemaakte afspraken van de afgelopen twee jaar en behoren het protocol op de juiste wijze te volgen. Dit schooljaar staat verder in het teken van de voorschot-benadering (wat kun je doen met uitvallers). Aan dit traject zijn klassenconsultaties gekoppeld.
- Het implementatietraject van de methode VLL in groep 3 loopt naar wens. Leerkrachten werken er keihard aan en zijn erg enthousiast over de methode.
- In groep 4 is na de herfstvakantie gestart met de nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen : Estafette lezen. Een zeer goede methode die prima en naadloos aansluit op de nieuwe methode VLL, de AVI-kaarten en de LOVS toetsen en eisen. Na de LOVS-toetsserie van eind januari gaat groep 5 t/m 8 starten met Estafette lezen.
- Bureau Wolters begeleidt en traint het team in het analyseren, het interpreteren van tussentijdse en eindopbrengsten en het maken van trendanalyses. Er vinden besprekingen plaats met het MT, individuele leerkrachten en de bouwen. De afdeling O&O van Movare begeleidt de IB-ers op het gebied van zorg en de consultatie van de leerlingenzorg.
- De orthotheek is geüpdatet zodat de leerkrachten er optimaal gebruik van kunnen gaan maken.
- De (financiële) mogelijkheden voor de aanschaf  van een nieuwe taalmethode en overige hulpmiddelen worden bestudeerd, gevolgd door de aanschaf van een methode/hulpmiddelen
 
 
5. Inspectie
Zie punt 4
 
 
6.1e H. Communie
Er is een gesprek geweest met bisschop de Jong. In dit gesprek werd o.a. de visie van pater Federico (kerk centraal) vergeleken met de visie van school (kind centraal). School heeft aangegeven dat hij te conservatief is. Dhr. De Jong neemt dit mee en zal een gesprek hebben met pater Federico. Verder was hij positief over de betrokkenheid van de school bij vieringen. Als aandachtspunt wilde hij meegeven het katholicisme te zien als een stukje cultuurgoed.
 
7.Activiteitenplan
Het Activiteitenplan is aangepast en naar de MR-leden verstuurd. Zij lezen het verslag
door en zullen eventuele opmerkingen rondmailen.
 
8.Verkiezingen
Op de 2 vacatures hebben 2 personen gereageerd. B. Gubbels zal met hen contact opnemen om door te geven dat zij als MR-lid kunnen starten. Hij vraagt hun e-mailadres, zodat zij de agenda voor de komende vergadering kunnen ontvangen.
 
 
9.Mededelingen
1: MR geen mededelingen
2: GMR Post zit in de postmap.
Op 27 oktober was vergadering. B. Gubbels geeft hiervan aan dat werd besproken:
CO2: dit blijkt vooral een financieel probleem te zijn.
Functiemix: leerkrachten die menen hiervoor in aanmerking te komen moeten zich zeker aanmelden voor de groene kaart
Schoonmaak: de nieuwe aanbesteding start 1 januari 2011
             3: Team geen mededelingen
4: Oudercomité MR geeft aan dat de pakjes kaarten van de kerstkaartenverkoop erg duur zijn.
B. Gubbels bespreekt dit met F. Ferdinandus.
           
 
     
14.Communicatie met ouders
Ouders hebben ivm problemen in groep 7 contact gezocht met de oudergeleding van de MR. Team en directie hebben aangegeven deze zaak via school te laten lopen.
 
15. Rondvraag en sluiting
Y. Vievermanns: We hebben van de samenwerkingsverbanden een uitnodiging gekregen voor een informatieve bijeenkomst mbt de zorgplannen op 23 november a.s. B. Gubbels informeert bij P. van Houten naar de inhoud van de brief waarnaar verwezen wordt en naar het doel van deze bijeenkomst.
 
Vaststellen volgende vergadering: 11 januari 2011 om 19.30 uur
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Y. Vievermanns

eerstvolgende activiteit

Activiteit begint over
Activiteit op dit moment:
Sinterklaasavond