Ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel( ook wel sop genaamd)werd eerder ook wel het zorgprofiel genoemd. In een ondersteuningsprofiel staat aangegeven welke voorzieningen onze school heeft om zorgleerlingen op te vangen. Een voorbeeld daarvan is wat voor materiaal en hulp er is voor blinde kinderen. Het profiel wordt met het team opgesteld. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de expertise van de school, maar er wordt ook rekening gehouden met de profielen van scholen in het samenwerkingsverband. Het totaal van de ondersteuningsprofielen van alle scholen in het samenwerkingsverband moet zorgen voor een dekkend aanbod van de onderwijszorg.

U kunt hier klikken om het ondersteuningsprofiel te lezen.

Ons team

Op onze school werken de leerkrachten in Teams. Ieder team bevat verschillende leerjaren.

Doordat leerkrachten in een team samenwerken en hun activiteiten en lessen samen voorbereiden kan de afstemming tussen leerjaren makkelijker gerealiseerd kan worden.  Dit werkt ook bevorderend in de afstemming op niveau per leerling, doordat er samen gekeken wordt hoe hier het beste aan tegemoet gekomen kan worden.

We stellen daarom graag even ons team aan u voor. Alle contactgegevens van onze medewerkers kunt u vinden middels deze link

LEERTEAMS

BASISTEAM

LEERJAREN

LEERKRACHT(EN)

Leerteam Geel

JAC 9153.1

      

Basisteam Zon 

 Leerjaar
     1-2

Gwenda 1

Basisteam Maan 

 Leerjaar
     1-2
Joyce 1     Yvette 1
Basisteam Ster Leerjaar
    1 -2 
Iris 1

Leerteam Blauw

 

Basisteam  Bloem 

Leerjaar
    3-4 

 JPS7438.1

  Juf Miranda

 

 

  Juf Yvette G.

Basisteam Vlinder Leerjaar
    3-4

 JPS7436.1

   Juf Rianne

Basisteam Pauw Leerjaar
    3-4

 

 

Juf Bonnie

Leerteam Groen

      

 

   
Basisteam  Leerjaar 5

 JPS7459.1

      Juf Shania

 Basisteam  Leerjaar 5

 

       Juf Maartje

 

      Juf Melanie
Leraarondersteuner

 

Leerjaar 6 

mascha 1 

   

Juf Nicolette

Leerteam Paars

      

Basisteam 

Leerjaar

7-8 

 JPS7446.1

     Juf Susanne

 

     Juf Quinn
Onderwijsassistente

Basisteam 

Leerjaar

7-8 

 

Ginnie 1

 

 

 

Directie

&

Intern begeleider

Iris Odekerken(dir.)

Rachel Peters

Jean-Paul Reul

 

    JPS7467.1

      Iris Odekerken

 

 

   Rachel Peters

   JPS7465.1

      Jean-Paul Reul

Specialistenteam

Iris Odekerken - Schoolleider

Jean-Paul Reul - intern begeleider

Ginnie de Jonge - Taal/leesspecialist in opleiding

 

     

 

  

     

 JAC 9177.1

Vakleerkracht Gym

Sporfunctionaris JOGG Gemeente Brunssum

Vakleerkracht Muziek - Juul Hissel

    JPS7455.1

            Juf Meggie

 JPS7458.1

                        Juf Melissa

Conciërge  Elisa Ponsens     Elisa 1
Vaste Vrijwilliger Jean Zwart    jean 1
Administratief medewerkster Loes Martens  
Gezonde school team

Jean-Paul Reul - Coördinator Gezonde school

Angeliek Laumen - Coördinator pedagogisch team

Meggie Boumans - vakleerkracht Gym

Melissa Winthaegen - Sportfunctionaris JOGG gemeente

 

 

 Team De Langeberg

 

 

Toelating/verwijdering

logo movare
Toelating, time out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Inleiding

Nederland kent een leerplichtwet. Deze wet zegt dat alle kinderen met ingang van de maand nadat
ze vijf jaar worden, volledig leerplichtig zijn. Deze leerplicht eindigt op hun achttiende verjaardag
of wanneer er sprake is van behaalde startbekwaamheid in het beroepenveld. Vanuit dit oogpunt is
in Nederland toelating regel en niet-toelating of verwijdering uitzondering. Kortom, een leerling
mag in beginsel niet van onderwijs verstoken zijn.
Daarnaast hebben ouders in beginsel keuzevrijheid ten aanzien van de school voor hun kinderen.
Deze keuze bepalen zij onder meer aan de hand van de pedagogische en didactische opvattingen
van de school en de levensbeschouwelijke kleur van de school. De keuzevrijheid is grondwettelijk
verankerd, evenals de vrijheid onderwijs aan te bieden. Juist daarom moet zorgvuldig met de
schoolkeuze van ouders worden omgaan. Ook daarom is toelating regel, en wel toelating tot de
school van keuze.
Toch kan het zo zijn dat het College van Bestuur (als bevoegd gezag van de school) zich
genoodzaakt ziet een leerling niet toe te laten of dat tijdens de schoolloopbaan over gegaan moet
worden tot schorsing en/of verwijdering. Deze notitie is bedoeld om de procedure hierover
inzichtelijk en transparant te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan een juiste en
zorgvuldige uitvoering. In de schoolgids wordt een samenvatting van deze notitie opgenomen,
inclusief gronden voor weigering. De notitie is onderdeel van het schoolplan en ligt op de school ter
inzage en is digitaal beschikbaar via www.movare.nl.
De toelichting en de bijlagen maken onderdeel uit van de notitie Toelating, time-out, schorsing en
verwijdering van leerlingen.


Klik hier voor het volledige document!


Mediaprotocol

Mediaprotocol voor leerlingen

Wij, Bs. Langeberg, ressorterend onder het bevoegd gezag van Onderwijsstichting MOVARE, willen dat
onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende
informatie te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen. Als school leveren we
een bijdrage aan het verantwoord gebruiken van het internet, e-mail en mobiele telefoons als
informatie- en communicatiemiddelen door onze leerlingen. Deze middelen zijn een afspiegeling
van de maatschappij: net als in de maatschappij moeten leerlingen leren wat goed is en wat niet
goed is, wat kan en wat niet kan. Leerlingen worden daarom gewezen op omgangsvormen en het
gebruik van deze informatie- en communicatiemiddelen.


Wij zullen onverantwoord gedrag en/of gebruik zoveel mogelijk voorkomen zonder leerlingen alle
verantwoordelijkheid uit handen te nemen. Het personeel zal leerlingen aanspreken op ongewenst
gedrag (surf-, chat-, e-mail, mobiele telefoon, camera en mp3-speler et cetera) en ongewenst
gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen).
Onverantwoord gedrag en/of gebruik is gedrag en/of gebruik tegenstrijdig aan de doelstelling en
identiteit van de school. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan illegale toepassingen van
bestanden, godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, gewelddadige, racistische,
discriminerende, intimiderende, pornografische toepassingen, zinloos tijdverdrijf en/of andere
toepassingen die strijdig zijn met de wet of als onethisch te karakteriseren zijn.

Klik hier voor het volledige protocol