Onze Visie en missie

Inleiding

In dit identiteitsdocument kunt u niet alleen de visie op onderwijs terug vinden, maar ook onze visie op leren en hoe wij denken dat onze kinderen op de meest passende manier tot ontwikkeling komen. Wij beantwoorden hierin de vragen waarom wij er zijn, wat wij willen met ons onderwijs en wat dit betekent voor uw kind, u als ouder en de leerkracht. Ook beschrijven wij onze trotspunten en onze ambities richting de toekomst. Centraal in deze visie staat het continue proces van verandering om toe te komen aan het onderwijs dat uw kind verdient!

Iris Odekerken (dir.)

Namens Team bs. Langeberg

~ De toekomst van de wereld zit bij ons op school ~

 

Onze visie       Waar gaan wij voor?

Wij gaan voor onderwijs op maat voor ieder kind. Ieder kind heeft recht op gelijke kansen en daarom bieden wij graag elk kind de mogelijkheid om onderwijs op onze school te volgen. Wij staan voor persoonlijk en kindgericht onderwijs op een eigen niveau, rekening houdend met de verschillende onderwijsbehoeftes van het kind.

In het aanbieden van ons onderwijs houden we rekening met de huidige en toekomstige maatschappij en wat dit van onze leerlingen vraagt. Ze moeten zich in deze samenleving kunnen profileren met behulp van hun talenten  en hierin een zelfstandige en actieve rol kunnen aannemen. Middels ons onderwijs zorgen wij ervoor dat kinderen, onder begeleiding van de leerkracht, in staat worden gesteld te reflecteren op hun eigen leer- en ontwikkelproces. In dit proces geven wij leerlingen een mate van vertrouwen, eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid. Zo krijgen kinderen de kans een eigen identiteit te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken en ontplooien. Daarnaast krijgen leerkrachten de kans hun creativiteit, eigenheid en vakmanschap volop in te zetten om dit persoonlijk(er) onderwijs te creëren.

In onderwijsactiviteiten verbinden we kennis aan vaardigheden en schenken we aandacht aan de wederzijdse relatie. Door recente ontwikkelingen op onderwijsgebied te volgen en deze voor onze leerlingen te gebruiken, kunnen we tegemoet komen aan hun onderwijsbehoeftes.

Persoonlijk en kindgericht onderwijs biedt kinderen de kans zich in een eigen tempo te ontwikkelen. Daarom voegt onze ideale leeromgeving zich naar de onderwijsbehoeftes van het kind en gaan we uit van een ontwikkelingsgericht en passend aanbod voor kinderen. Dit kunnen en doen we niet alleen. Wij geloven in de betekenis van onze school voor de directe omgeving en gaan daarom uit van een nauwe samenwerking met ouders en buurt bij onderwijs én opvoeding.

 

Visie op sociaal-emotionele ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk om een gestructureerde en open sfeer te scheppen waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig, gewaardeerd, geaccepteerd en vertrouwd voelen. We willen graag dat kinderen met plezier naar school komen en we leren hen om op een open, respectvolle en betrokken manier met elkaar om te gaan. Door te werken met een methode voor sociaal-emotioneel leren helpen wij kinderen op een positieve manier te zorgen voor elkaar en de omgeving. Wederzijds respect, eerlijkheid, samenwerken, constructief problemen oplossen en transparantie vinden wij belangrijk. We besteden veel aandacht aan groepsdynamiek en stellen allerlei maatschappelijke situaties aan de orde en leren kinderen hierop adequaat te anticiperen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om middels projecten en actuele thema’s aandacht te geven aan burgerschapsvorming, zodat leerlingen hun sociaal-maatschappelijke vaardigheden kunnen ontwikkelen.

 

Visie op leren

Bij leren staat het kind centraal. Leren is het eigen maken van nieuwe kennis en deze verbinden aan reeds bestaande kennis. We hebben het dan over feitelijke kennis die op procedurele wijze constructief wordt aangeboden in samenwerking met de leerkracht. Deze kennis kan vervolgens worden omgezet in nieuw en effectief gedrag dat toepasbaar is in nieuwe situaties. Door vaardigheden zowel individueel als samenwerkend te laten toepassen in het leerproces, ervaren kinderen eigenaarschap en zelfstandigheid. Transfer van de vaardigheden in andere situaties wordt hierdoor vergemakkelijkt. Door gebruik te maken van elkaars kennis en sociale connecties, kan een kind in interactie met de omgeving leren.

We besteden veel aandacht aan het welbevinden van onze leerlingen, want kinderen komen pas tot leren als ze zich veilig voelen. Het is daarbij belangrijk dat kinderen zich gewaardeerd en erkend voelen. Door het creëren van een veilige leeromgeving, waarin de leerkracht structuur en duidelijkheid biedt, wordt iedere leerling uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Onze leerlingen krijgen les in leerteams. Iedere dag starten en eindigen zij in hun eigen basisteam. Middels afgestemd(e) klassenmanagement, klasinrichting, duidelijke verwachtingen en regels scheppen wij een heldere structuur in het lesgeven. Leerkrachten kennen de leerlijnen en weten welke leerstof zij op welk moment dienen aan te bieden. De leerkracht bepaalt de route die hierin door leerlingen wordt begaan, passend bij het niveau en de ontwikkeling van het kind.

 

Visie op lesgeven

Bij het lesgeven staat de leerkracht centraal. Lesgeven is namelijk de kern van ons vak. De kinderen worden op hun niveau aangesproken en begeleid door vakbekwame leerkrachten die werken met moderne en passende leermiddelen. Zij wisselen hierin af tussen digitaal en analoog aanbod. Instructie doet ertoe! Onze instructie wordt dusdanig effectief gemaakt middels het EDI-model zodat alle leerlingen de gestelde doelen behalen en zich trots en competent voelen.

De leerstof die we op constructieve wijze aanbieden, is uitdagend en we helpen kinderen waar nodig. Leerkrachten geven tijdens de verschillende EDI-lesfasen feedback, zodat kinderen hun leerproces tussentijds kunnen bijstellen. Wij volgen kinderen door zowel op formatieve, als summatieve wijze aandacht te besteden aan het behalen van hun doelen.

 

Visie op op gezondheid en leefstijl

Tevens is er veel aandacht voor de lichamelijke en mentale gezondheid van onze leerlingen. Bewegen is in onze ogen net zo belangrijk als taal en rekenen. Beweegmomenten tussen de lessen en sportieve activiteiten tijdens de tussenschoolse opvang zorgen mede voor een gedifferentieerd aanbod van leerdoelen. Ieder kind leert immers op een eigen manier.  Daarnaast leert dit kinderen te socialiseren en draagt het bij aan hun persoonsvorming. Tijdens sport- en spelactiviteiten staan naast het aanleren van motorische vaardigheden ook het aanleren van gedragsnormen centraal: samenwerken in een groep, het respecteren van elkaar en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen. Door onze leerlingen op jonge leeftijd plezier te laten ervaren in bewegen en hen om te leren gaan met gezonde keuzes voor eten en drinken, ontwikkelen zij een attitude voor een gezonde en actieve leefstijl op latere leeftijd. Hiervoor werken wij samen met verenigingen, de wijk, gemeente, andere scholen en ouders.

 

Onze unieke kracht  Hoe maken wij dit waar?

Wij zijn trots op het feit dat wij kinderen door middel van onze werkwijze een voortdurende optimale ontwikkeling kunnen bieden op cognitief, sociaal-emotioneel en gezond gebied en daarmee passend aansluiten op de ontwikkel- en onderwijsbehoeftes van het kind.

Daarnaast zijn wij er gedreven in om ouders en kinderen een gezonde manier van leven aan te leren, welke van belang is voor de huidige schoolprestaties. Later kan dit bijdragen aan het aannemen van een gezonde(re) levensstijl, het nemen van (zelf)verantwoordelijkheid en de controle op eigen handelen en samenwerking in een gemeenschap.

 

Professionele leerkrachten

Bs. Langeberg is een lerende organisatie. Wij werken als team gezamenlijk aan goed onderwijs. Er wordt continu (leer)teambreed een dialoog gevoerd die leidt tot formulering van gezamenlijke ambities ten aanzien van een systematische verbetering van ons onderwijs. Leerkrachten op onze school blijven zich professionaliseren wat leidt tot veel specialisme in de school ten dienste van de ondersteuningsbehoeftes van het kind. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor wat op school gebeurt. Leerkrachten hebben allemaal hun eigen unieke bijdrage, maar werken vooral vanuit samenwerking en verbinding van kennis en kunde. Het is een kwaliteit van het team om steeds de opbrengsten (in de breedste zijn van het woord) te volgen, te analyseren en om hieraan conclusies te verbinden voor het vervolg. Samen zijn we sterk en kunnen we veel betekenen voor de kinderen, ouders en elkaar.

 

Onze beloftes aan uw kind(eren)

Bij ons op school kun je op een veilige manier spelen, leren en werken aan jouw ontwikkeling. Wij geloven in jouw eigen ontwikkelkracht!

Jij mag jezelf zijn en er is ruimte voor jouw talenten. Jij bent immers uniek!

We helpen je ontdekken waar je goed in bent, maar ook wat je nog moeilijk vindt. Succes doe je op door dit samen met de leerkracht en klasgenoten te onderzoeken en mee te nemen in jouw leerproces.

Wij zorgen er daarom voor dat jij binnen ons gestructureerd aanbod, kunt leren op de manier die bij jou past en in het tempo dat je nodig hebt. Wij geven je de kennis en leren je vaardigheden waar je nu en in jouw toekomst iets aan hebt. We leren je zelfstandig, ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn. Samen met je ouders helpen wij je keuzes te maken.

Op Bs. Langeberg zijn we trots op jou en trots op elkaar. Met je ouders, de leerkracht en klasgenoten delen en vieren we onze successen. Samen gaan wij deze spannende en uitdagende weg als voorbereiding op jouw toekomst met alle vertrouwen tegemoet!

~ Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan! ~

 

Onze ambities              waar dromen wij van...

Om alle kinderen hun unieke persoonlijkheid te laten ontdekken, ontwikkelen, en hun hoogst mogelijke motivatie te vangen en vast te houden, hun vertrouwen in zichzelf en anderen te laten groeien en vaardigheden te laten ontwikkelen belangrijk voor de maatschappij van de toekomst, hebben wij ambities nodig.

In de komende jaren willen wij graag toewerken naar de doorlopende leerlijn van 0 tot 12. Onderwijs en opvang verzorgen vanuit een integrale samenwerking, arrangementen afgestemd op de behoeftes van het kind en passend bij de ouder en hun behoefte.  Samen ontwikkelen binnen een groot binnen- en buitenschools aanbod en aansluitende educatieve activiteiten en/of diensten, waarbij betrokkenheid, afwisseling, beweging, ontmoeting, leren en plezier om deel te nemen centraal staan. Een voorziening starten die maatschappelijk ondernemend is, wijkgericht wil samenwerken en waar authenticiteit en sfeer van specifiek belang zijn. Dit willen wij onder brengen in één Integraal kindcentrum.

Om ons als team, maar ook als individuele leerkrachten te professionaliseren voor ons huidige, maar ook toekomstige onderwijs zullen wij specifieke aandacht besteden aan leerkrachtontwikkeling. We zullen leren van elkaars kwaliteiten en nog meer specialismen ontwikkelen en kritisch blijven kijken naar de expertisebehoeften van onze school. Te denken aan specialisme op gebieden zoals; gedrag, begaafdheid, rekenen etc. Daarnaast zullen wij ons leerkrachthandelen zodanig aanpassen dat dit past bij de moderne manier van leren van onze kinderen en aandacht schenken aan de bijbehorende geavanceerde leerkrachtvaardigheden.

Als laatste willen wij toewerken naar een duurzame voortzetting van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Wij hebben de ambitie kinderen beter te laten eten, meer te laten bewegen en hierdoor op gezonder gewicht te laten en beter tot leren te laten komen.

~ alles wat je aandacht geeft groeit! ~

 Laten we onze kinderen samen tot groei brengen!

Team Bs. Langeberg