Onze Visie en missie

Inleiding

In dit identiteitsdocument kunt u niet alleen de visie op onderwijs terug vinden, maar ook onze visie op leren en hoe wij denken dat onze kinderen op de meest passende manier tot ontwikkeling komen. Wij beantwoorden hierin de vragen waarom wij er zijn, wat wij willen met ons onderwijs en wat dit betekent voor uw kind, u als ouder en de leerkracht. Ook beschrijven wij onze trotspunten en onze ambities richting de toekomst. Centraal in deze visie staat het continue proces van verandering om toe te komen aan het onderwijs dat uw kind verdient!

Iris Odekerken( dir.)

Namens Team bs. Langeberg

~ De toekomst van de wereld zit bij ons op school ~

 
Onze Ideologie

We geloven in onderwijs met hoofd(kennis), hart(passie) en handen(actie) anno 2020.

Hoofd   Wij vinden het belangrijk om onderwijs te bieden gericht op de toekomst.  We volgen recente ontwikkelingen op gebied van onderwijs en gebruiken hiervan wat wij vinden dat nodig is om toe te komen aan de ontwikkelbehoeften van kinderen. Op deze manier ontwikkelt ieder kind zich op zijn eigen manier en zijn eigen tempo.

Hart       Wij vinden dat een nieuwsgierige en open houding bij kinderen gestimuleerd moet worden. In dit proces geven wij leerlingen vertrouwen, eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid. Wij hebben vertrouwen in de eigen ontwikkelkracht van kinderen.

Handen      Onderwijs aanbieden op een innovatieve en eigentijdse wijze zorgt ervoor dat kinderen in staat zijn tot zelfreflectie,  fouten durven maken en hiervan leren. In onze onderwijsactiviteiten zijn wij erop gericht kennis en vaardigheden te verbinden waardoor wij kinderen voorbereiden op die zelfstandige en actieve rol in de huidige maatschappij.

Ieder kind komt tot zijn recht als de afstemming tussen deze 3 elementen optimaal is. Onze ideale leeromgeving voegt zich namelijk naar de behoefte van het kind. In onze school zien we leerlingen die op basis van onderwijsbehoeften een ontwikkelingsgericht aanbod krijgen. We kunnen dat niet alleen bereiken: wij geloven in een intense samenwerking met ouders bij opvoeding en onderwijs. Wij geloven in de betekenis van onze school voor de directe omgeving. Dit is hoe wij passend onderwijs gestalte geven bij ons op school.

 

 

Onze visie        waar gaan wij voor?

Wij gaan voor onderwijs op maat voor ieder kind.  Ieder kind heeft recht op gelijke kansen en verdient daarom persoonlijk en kindgericht onderwijs op zijn eigen niveau. Hierbij houden wij rekening met verschillende behoeftes en leerstijlen. Mensen moeten in onze huidige maatschappij steeds meer van zichzelf laten zien, zich kunnen profileren en hun talenten hierbij inzetten. Persoonlijk gericht onderwijs biedt kinderen de kans tot het ontwikkelen van een eigen identiteit en het ontdekken van je talenten binnen deze identiteit en deze te ontplooien. Dit werkt zo voor leerlingen, maar evengoed voor leerkrachten die hierdoor hun creativiteit, eigenheid en vakmanschap volop kunnen inzetten om persoonlijker onderwijs vorm te kunnen geven.

We steken veel tijd in het welbevinden van onze leerlingen, omdat kinderen pas tot leren komen als ze zich veilig voelen. Het is belangrijk dat kinderen zich gewaardeerd en erkend voelen. Door het creëren van een veilige leeromgeving, waarin structuur en duidelijkheid centraal staan,  wordt iedere leerling uitgedaagd om tot de best haalbare resultaten te komen.

Wij leggen voor onze leerlingen de basis voor een toekomst als vindingrijke, actieve en betrokken burgers. Daarom is er ruimte voor autonomie voor onze kinderen: vrijheid, maar niet zonder daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Deze ruimte en verantwoording willen wij de kinderen geven door ze zelf mee te laten denken en keuzes te laten maken in hun ontwikkel- en leerproces. Kindgesprekken zijn daarbij het middel om kinderen zelfbewust te maken van deze processen. Zij kunnen het beste uit zichzelf halen. Eigenaarschap is hierin voor ons een voornaam begrip.

Tevens is er veel aandacht voor de lichamelijke gezondheid van onze leerlingen. Sporten en bewegen is in onze ogen net zo belangrijk als taal en rekenen. Het inplannen van beweegmomenten tussen de lessen door en een aanbod van sportieve activiteiten tijdens de tussenschoolse opvang zorgt mede voor het gedifferentieerd kunnen aanbieden van leerdoelen. Ieder kind leert immers op zijn eigen manier.  Daarnaast leert het kinderen te socialiseren (leren omgaan met elkaar) en te vormen (persoonsvorming). Tijdens sport- en spelactiviteiten staan naast het aanleren van motorische vaardigheden ook het aanleren van gedragsnormen centraal; samenwerken in een groep, respecteren van leeftijdsgenoten en het ontwikkelen van verantwoordelijkheid voor en controle op het eigen handelen. Door onze leerlingen op jonge leeftijd plezier te laten ervaren in bewegen en hen tevens te leren hoe zij om kunnen gaan met de keuze voor gezond eten en drinken, ontwikkelen zij de juiste attitude voor een actieve leefstijl op latere leeftijd die goed bruikbaar is in onze vaak hectische en drukke samenleving.
Samenwerking hierin vinden wij belangrijk. Hiermee bedoelen wij samenwerking met verenigingen, wijk, gemeente, andere scholen en zeer zeker met ouders. Wij zoeken actief met al deze partijen de samenwerking op en staan op deze wijze midden in de samenleving.

We geloven dat het kind alleen maar tot zijn recht komt in interactie met de juiste omgeving en met de ander.

~ Het mooiste wat een kind kan krijgen, is een kans~

 

Onze missie    waar staan wij voor?

Bs. Langeberg staat voor kindgericht en persoonlijk onderwijs voor ieder kind.  Ieder kind krijgt de mogelijkheid om zich binnen zijn eigen capaciteiten intellectueel, creatief, sociaal en emotioneel zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. We creëren een inspirerende en veilige leeromgeving waarin kinderen zich competent en prettig voelen. Wij stralen het vertrouwen uit dat kinderen kunnen en willen leren. Het kind leert verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ontwikkeling en dat van zijn omgeving en vertrouwen op te bouwen in wat het kan en in wie het is. Wij geven een brede basis mee van waaruit kinderen goed toegerust hun weg kunnen vervolgen in de maatschappij. Van en met elkaar leren is wat wij hierin stimuleren tussen, leerlingen, ouders en leerkrachten.

~ het maakt niet uit hoe langzaam je vooruitkomt, als je maar niet stopt ~

 

Onze beloftes aan uw kind(eren)

Bij ons op school kun je op een veilige manier spelen, leren en werken aan jouw ontwikkeling. Wij geloven in jouw eigen ontwikkelkracht!

Jij mag jezelf zijn en er is ruimte voor jouw talenten. Jij bent immers uniek!

We helpen je ontdekken waar je goed in bent, maar ook wat je nog moeilijk vindt. Succes doe je op door dit samen met de leerkracht en klasgenoten te onderzoeken en mee te nemen in jouw leerproces.

Wij zorgen er daarom voor dat jij binnen ons gestructureerd aanbod, kunt leren op de manier die bij jou past en in het tempo dat je nodig hebt. Wij geven je de kennis en leren je vaardigheden waar je nu en in jouw toekomst iets aan hebt. We leren je zelfstandig, ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn. Samen met je ouders helpen wij je keuzes te maken.

Op Bs. Langeberg zijn we trots op jou en trots op elkaar. Met je ouders, de leerkracht en klasgenoten delen en vieren we onze successen. Samen gaan wij deze spannende en uitdagende weg als voorbereiding op jouw toekomst met alle vertrouwen tegemoet!

~ Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan! ~

 

Onze unieke kracht  waar zijn wij heel goed in?

Wij zijn trots op het feit dat wij kinderen door middel van onze werkwijze een voortdurende optimale ontwikkeling kunnen bieden op cognitief, gezond en sociaal-emotioneel gebied en daarmee zo goed mogelijk passend aansluiten op de ontwikkel- en onderwijsbehoeften van het kind.

Daarnaast zijn wij er groots in om ouders en kinderen een gezonde manier van leven aan te leren, welke nu van belang en invloed is op de huidige schoolprestaties. Later kan dit bijdragen aan het aannemen van een gezonde levensstijl,  het nemen van (zelf)verantwoordelijkheid en controle op eigen handelen en samenwerking in een gemeenschap.

~ If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn~

 

Onze ambities              waar dromen wij van...

Om alle kinderen hun unieke persoonlijkheid te laten ontdekken, ontwikkelen, en hun hoogst mogelijke motivatie te vangen en vast te houden, hun vertrouwen in zichzelf en anderen te laten groeien en vaardigheden te laten ontwikkelen belangrijk voor de maatschappij van de toekomst, hebben wij ambities nodig.

In de komende jaren willen wij graag toewerken naar de doorlopende leerlijn van 0 tot 12. Onderwijs en opvang verzorgen vanuit een integrale samenwerking, arrangementen afgestemd op de behoeftes van het kind en passend bij de ouder en hun behoefte.  Samen ontwikkelen binnen een groot binnen- en buitenschools aanbod en aansluitende educatieve activiteiten en/of diensten, waarbij betrokkenheid, afwisseling, beweging, ontmoeting, leren en plezier om deel te nemen centraal staan. Een voorziening starten die maatschappelijk ondernemend is, wijkgericht wil samenwerken en waar authenticiteit en sfeer van specifiek belang zijn. Dit willen wij onder brengen in één Integraal kindcentrum.

Daarnaast mag de verbinding met het Voortgezet Onderwijs in onze ogen veel meer tot uiting en ontwikkeling komen. Daarom willen wij in de toekomst werken aan een relatie met het Voortgezet onderwijs, waarin leerlijnen met elkaar verbonden worden, een samenwerking tot stand komt tussen zowel leerkrachten als leerlingen en we de stap naar het Voortgezet Onderwijs kunnen verkleinen en passend kunnen maken.

Om ons als team, maar ook als individuele leerkrachten te professionaliseren voor ons huidige, maar ook toekomstige onderwijs zullen wij specifieke aandacht besteden aan leerkrachtontwikkeling. We zullen leren van elkaars kwaliteiten en nog meer specialismen ontwikkelen en kritisch blijven kijken naar de expertisebehoeften van onze school. Te denken aan specialisme op gebieden zoals; gedrag, begaafdheid, rekenen etc. Daarnaast zullen wij ons leerkrachthandelen zodanig aanpassen dat dit past bij de moderne manier van leren van onze kinderen en aandacht schenken aan de bijbehorende geavanceerde leerkrachtvaardigheden.

Als laatste willen wij toewerken naar een duurzame voortzetting van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Wij hebben de ambitie kinderen beter te laten eten, meer te laten bewegen en hierdoor op gezonder gewicht te laten en beter tot leren te laten komen.

~ alles wat je aandacht geeft groeit! ~

 Laten we onze kinderen samen tot groei brengen!

Team Bs. Langeberg

Eerstvolgende Activiteit