Toelating/verwijdering

logo movare
Toelating, time out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Inleiding

Nederland kent een leerplichtwet. Deze wet zegt dat alle kinderen met ingang van de maand nadat
ze vijf jaar worden, volledig leerplichtig zijn. Deze leerplicht eindigt op hun achttiende verjaardag
of wanneer er sprake is van behaalde startbekwaamheid in het beroepenveld. Vanuit dit oogpunt is
in Nederland toelating regel en niet-toelating of verwijdering uitzondering. Kortom, een leerling
mag in beginsel niet van onderwijs verstoken zijn.
Daarnaast hebben ouders in beginsel keuzevrijheid ten aanzien van de school voor hun kinderen.
Deze keuze bepalen zij onder meer aan de hand van de pedagogische en didactische opvattingen
van de school en de levensbeschouwelijke kleur van de school. De keuzevrijheid is grondwettelijk
verankerd, evenals de vrijheid onderwijs aan te bieden. Juist daarom moet zorgvuldig met de
schoolkeuze van ouders worden omgaan. Ook daarom is toelating regel, en wel toelating tot de
school van keuze.
Toch kan het zo zijn dat het College van Bestuur (als bevoegd gezag van de school) zich
genoodzaakt ziet een leerling niet toe te laten of dat tijdens de schoolloopbaan over gegaan moet
worden tot schorsing en/of verwijdering. Deze notitie is bedoeld om de procedure hierover
inzichtelijk en transparant te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan een juiste en
zorgvuldige uitvoering. In de schoolgids wordt een samenvatting van deze notitie opgenomen,
inclusief gronden voor weigering. De notitie is onderdeel van het schoolplan en ligt op de school ter
inzage en is digitaal beschikbaar via www.movare.nl.
De toelichting en de bijlagen maken onderdeel uit van de notitie Toelating, time-out, schorsing en
verwijdering van leerlingen.


Klik hier voor het volledige document!


eerstvolgende activiteit

JavaScript draait niet of heeft een fout gerapporteerd.