Klachtenregeling

Klachtenregeling

Op grond van de Kwaliteitswet die in werking is getreden op 1 augustus 1998 zijn de schoolbesturen
verplicht (artikel 14 WPO en 23 WEC) een klachtenregeling te hebben. Het klachtrecht
heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de
klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen die hen
kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.
Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van
de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling
overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden
afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de
afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze
klachtenregeling.

Klik op onderstaand plaatje voor de volledige klachtenregeling van Movare!

Klachten

eerstvolgende activiteit

JavaScript draait niet of heeft een fout gerapporteerd.